Hoenderachtigen en hoatzins

De helmparelhoen

De Helmparelhoen

De Helmparelhoen.

De Helmparelhoen.

De Coqui-Frankolijn

De Coqui-Frankolijn

De gierparelhoen

De Gierparelhoen

De Pauw.

De Pauw.

De Witte Pauw.

De Witte Pauw.

De Haan.

De Haan.

De Fazant (mannetje).

De Fazant (mannetje).